Carmarthenshire Leads the Way in Schools Touch | Sir Gar yn Arwain y Ffordd Gyda’r Rhaglen Ysgolion

Ers dechrau cynnal twrnameintiau Cyffwrdd yn ysgolion Sir Gaerfyrddin yn 2011, mae Cyffwrdd wedi mynd o nerth i nerth yng ngorllewin Cymru.  Fe fydd rhaglen Cyffwrdd newydd sbon ar gyfer 2013-14 sy’n golygu bydd mwy o bobl ifanc nag erioed yn rhoi cynnig ar y gamp.

Since starting to run Touch tournaments for Carmarthenshire schools in 2011, Touch has gone from strength to strength in the west Wales county.  A brand new Touch programme for 2013-14 will see more young people than ever before try out the sport.

Gorllewin y.e. Dwyrain, Gorffennaf 2013 | West v East, July 2013

Gorllewin Cymru y.e. Dwyrain Cymru Dan 15 Oed, Gorffennaf 2013 | West Wales v East Wales Under 15s, July 2013

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

Am y tro cyntaf erioed, fe fydd cyfres o dwrnameintiau Cyffwrdd yn ystod 2013-14. Cynigir twrnameintiau i ddisgyblion Sir Gaerfyrddin o flynyddoedd 7 i 11. Fe fydd Sir Gaerfyrddin yr ardal gyntaf yn y D.U. i gynnal rhaglen fel hyn ar gyfer pobl ifanc.

Cliciwch fan hyn i weld ragor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol

Beth yw Cyffwrdd?

Er taw camp wedi’i seilio ar Rygbi’r Undeb/Cynghrair lle mae gwrthdaro llawn yn digwydd yw Cyffwrdd, fe’i cydnabyddir yn gamp ynddi’i hun; mae’n boblogaidd iawn yn Hemisffer y De ac mae cefnogaeth gref iddi yng Nghymru. Cymdeithas Cyffwrdd Cymru (CCC) sy’n gweinyddu’r gêm yng Nghymru.

Mae cynghreiriau (ar gyfer oedolion) wedi bod yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ers 1991 ac mae cannoedd o ddynion a menywod yn dod at ei gilydd sawl noson yr wythnos i chwarae mewn nifer o gategoriau (Dynion, Menywod, Cymysg, Dros 35). Caiff y gêm ei chwarae ar y llwyfan rhyngwladol ac mae Cymru’n cael ei chynrychioli mewn cystadlaethau ledled y byd.  Ond nid oes rhaglen ysgolion yn bodoli unrhywle yn y D.U…tan nawr!

SLIDESHARE – Sut i Chwarae Cyffwrdd – Canllawiau Syml

Pencampwriaethau Ewrop 2014

Cynhalir Pencampwriaethau Cyffwrdd Ewrop nesaf ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Awst 2014 a dyna’r ysbrydoliaeth i’r rhaglen newydd yn Sir Gâr. Rydym yn gobeithio dod o hyd chwaraewyr disglair ar gyfer y dyfodol yn ogystal â rhoi’r cynnig i gannoedd o ddisgyblion i fwynhau’r gêm yn ysgol.

Cyfarwyddwr Technegol WTA, Gareth Revell;

O fewn y flwyddyn ddiwethaf, mae’r ardal Sir Gaerfyrddin eisoes wedi arwain y ffordd o ran datblygu ieuenctid. Roedd y Barcutiaid Coch (y rhanbarth orllewin Cymru) yn glir y tîm ieuengaf yn y Pencampwriaethau Cyffwrdd Cenedlaethol ym mis Ebrill a byddwn yn disgwyl rhai o’r chwaraewyr ifanc i gael ei ddewis yn y carfanau cenedlaethol o fewn y flwyddyn neu ddwy nesaf.

Cyffwrdd Mewn Ysgolion

Mae Cymdeithas Cyffwrdd Cymru yn cael ei redeg ar hyn o bryd gan wirfoddolwyr yn unig, felly mae’n annodd iddynt gael effaith mawr ar y gêm ar lawr gwlad.  Ond gyda chymorth mentrau Chwaraeon Cymru fel 5×60, mae’r gêm yn hawdd cyflwyno i fechgyn a merched yn ysgol.  Mae Cyffwrdd yn gofyn am ychydig iawn o offer, mae’r rheolau yn syml, mae siawns isel o gael anafiadau a gellir ei chwarae mewn timau cymysg.

Nodir Revell yr effaith bosibl y gallai’r math o raglen gael ar y gêm yng Nghymru;

Mae’r datblygiad diweddaraf hwn yn newyddion gwych i’r rhanbarth ac i’r Gymdeithas Cyffwrdd Cymru yn gyffredinol.  Byddai’n gobeithio y bydd y rhanbarthau eraill yn dilyn eu hesiampl.  Bydd yn cryfhau ein twrnameintiau a chlybiau rhanbarthol, a fydd yn cynyddu cryfder mewn dyfnder ein timau cenedlaethol.  Yn ogystal â hynny, mae’r diffyg Cyffwrdd mewn ysgolion yw’r prif reswm y tu ôl i’r bwlch sgiliau rhwng timau Ewropeaidd a thimau o Awstralia a Seland Newydd – bydd mentrau megis y rhaglen ysgolion Sir Gaerfyrddin, dros amser, yn ein galluogi i bontio’r bwlch hwnnw.

Crynodeb Rhaglen 2013-14

Crynodeb 13-14

Cliciwch fan hyn i weld ragor o wybodaeth neu i gofrestru eich ysgol

……………………………………………………..

Carmarthenshire Leads the Way in Schools Touch

For the first time ever, there will be a series of Touch tournaments during 2013-14.  Tournaments are being run for pupils in years 7 to 11. Carmarthenshire will be the first area in the U.K. to carry out a program like this for young people.

Click here to see more information or to register your school

What is Touch?

Even though the sport is based on full contact Rugby Union / League , Touch is recognised as a sport in it’s own right, it’s widely popular in the Southern Hemisphere and strongly supported in Wales.  The Wales Touch Association administers the game in Wales.

Touch leagues (for adults) have been taking place in Cardiff since 1991 and hundreds of men and women come together several nights a week to play in a number of categories (Men, Women, Mixed, Over 35 etc). The game is played on the international stage and Wales is represented in competitions worldwide.   However, no school program exists anywhere in the UK… until now!

SLIDESHARE – How to Play Touch – A Simple Guide

European Championships 2014

The next European Touch Championships are being held at Swansea University in August 2014 and they are the inspiration behind the new program in Carmarthenshire.  We hope to find talented players for the future as well as of offering hundreds of pupils the chance to enjoy the game in school.

WTA Technical Director, Gareth Revell elaborates;

Within the last year, the Carmarthenshire area has already shown it is leading the way in youth development.  The Red Kites / Barcutiaid Coch (the west Wales region) were clearly the youngest team in the inaugural Wales Touch Nationals in April and I would expect some of the young players to be picked in  national squads within the next year or two.

Schools Touch

The WTA is currently run solely by volunteers and is therefore restricted in the impact it can have on the grass roots game.  But with the help of Sport Wales’ initiatives such as 5×60, the game can easily be introduced to males and females in school.  Touch requires very little equipment, has simple rules, low chance of injury and can be played in mixed teams.

Revell identifies the potential impact that this type of programme could have on the game in Wales;

This latest development is excellent news for the region and for Wales Touch in general and hopefully the other regions will follow suit.  It will allow our regional tournament and clubs to become stronger, which in turn will increase the strength in depth of our national teams.  In addition, the lack of Touch in schools is the main reason behind the skills gap between European Touch teams and teams from Australia and New Zealand – initiatives such as the Carmarthenshire schools programme will, over time, allow us to bridge that gap. 

Click here to see more information or to register your school

2013 – 14 Programme Summary

Summary 13-14

 

Click here to see more information or to register your school